نفت کم بو

نفت بی بو

نفت بی بو

چگالی 0.790g/m3 نقطه جوش 130-200 حلالیت در آب نامحلول در آب نفت بی بو:  مایعی بی رنگ و فاقد بو است که اندکی از بنزین سنگین تر است و به…