دی اتانول آمین

دی اتانول آمین

فرمول مولکولی C4H11NO2 جرم مولکولی 105.14 گرم بر مول چگالی 1.097 گرم بر لیتر نقطه جوش 271 درجه سانتیگراد حلالیت محلول در آب دی اتانول آمین (diethanolamine) چیست؟این ماده دارای…