حلال406پ

حلال406

حلال406

نقطه جوش 80 خلوص 99 بو نفت مانند رنگ کدر حلال 406 (Solvent 406) چیست: یکی از ترکیبات پر کاربرد در صنایع و یک حلال با پایه نفتی است حلال406که…